Bonyad Trans Iran

درز جوش قرقره جوش مخصوص کمک فنر انواع خودرو طراحی وساخته شده است.

این دستگاه در کارخانجات قطعه سازی خودرو مورد استفاده قرار میگیرد.

مشخصات فنی :

-ترانس با توان ۲۵۰ کاوا

-تابلو کنترل جوش بریتیش با ۸ خافظه داخلی

-سیستم خنک کاری آب در گردش

درز جوش قرقره جوش مخصوص کمک فنر انواع خودرو طراحی وساخته شده است.

این دستگاه در کارخانجات قطعه سازی خودرو مورد استفاده قرار میگیرد.

مشخصات فنی :

-ترانس با توان ۲۵۰ کاوا

-تابلو کنترل جوش بریتیش با ۸ خافظه داخلی

-سیستم خنک کاری آب در گردش

درز جوش قرقره جوش مخصوص کمک فنر انواع خودرو طراحی وساخته شده است.

این دستگاه در کارخانجات قطعه سازی خودرو مورد استفاده قرار میگیرد.

مشخصات فنی :

-ترانس با توان ۲۵۰ کاوا

-تابلو کنترل جوش بریتیش با ۸ خافظه داخلی

-سیستم خنک کاری آب در گردش