Bonyad Trans Iran

( Flash Butt Welding )

این دستگاه جوش سر به سر جهت جوش انواع میل موج گیر خودرو مانند : پژو ۲۰ ، ۴۰۵ ، پارس ،سمند ، دنا ودیگر خودروها می باشد.

این دستگاه در خط تولید قطعه سازان خودرو مورد استفاده قرار میگیرد و بدیهی است که با توجه به میزان حساسیت این قطعات ، این دستگاه تمامی مراحل تست و آزمایش جهت اخذ استاندارد های خودرو سازان بزرگ کشور را پشت سر گذاشته است.

مشخصات فنی :

-ترانس با توان ۲۰۰ کاوا

-تابلو کنترل جوش هوشمند بریتیش با ۸ حافظه داخلی

-میز متحرک با سیستم هیدرو پنوماتیک

-سیستم خنک کاری آب در گردش

( Flash Butt Welding )

این دستگاه جوش سر به سر جهت جوش انواع میل موج گیر خودرو مانند : پژو ۲۰ ، ۴۰۵ ، پارس ،سمند ، دنا ودیگر خودروها می باشد.

این دستگاه در خط تولید قطعه سازان خودرو مورد استفاده قرار میگیرد و بدیهی است که با توجه به میزان حساسیت این قطعات ، این دستگاه تمامی مراحل تست و آزمایش جهت اخذ استاندارد های خودرو سازان بزرگ کشور را پشت سر گذاشته است.

مشخصات فنی :

-ترانس با توان ۲۰۰ کاوا

-تابلو کنترل جوش هوشمند بریتیش با ۸ حافظه داخلی

-میز متحرک با سیستم هیدرو پنوماتیک

-سیستم خنک کاری آب در گردش

( Flash Butt Welding )

این دستگاه جوش سر به سر جهت جوش انواع میل موج گیر خودرو مانند : پژو ۲۰ ، ۴۰۵ ، پارس ،سمند ، دنا ودیگر خودروها می باشد.

این دستگاه در خط تولید قطعه سازان خودرو مورد استفاده قرار میگیرد و بدیهی است که با توجه به میزان حساسیت این قطعات ، این دستگاه تمامی مراحل تست و آزمایش جهت اخذ استاندارد های خودرو سازان بزرگ کشور را پشت سر گذاشته است.

مشخصات فنی :

-ترانس با توان ۲۰۰ کاوا

-تابلو کنترل جوش هوشمند بریتیش با ۸ حافظه داخلی

-میز متحرک با سیستم هیدرو پنوماتیک

-سیستم خنک کاری آب در گردش