Bonyad Trans Iran

ترانس های استاندارد نقطه جوش ، رزین دار از توان ۶۰ کاوا الی ۴۰۰ کاوا با یک سال گارانتی

ترانس های استاندارد نقطه جوش ، رزین دار از توان ۶۰ کاوا الی ۴۰۰ کاوا با یک سال گارانتی

ترانس های استاندارد نقطه جوش ، رزین دار از توان ۶۰ کاوا الی ۴۰۰ کاوا با یک سال گارانتی